Kolme Tallinna projektieksperdi visiit Ugandasse – 16. juulist kuni 25. juulini 2018.a.

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus (SA TAKK) korraldas 16. juulist kuni 25. juulini 2018.a.  arengukoostööprojekti „Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste (one-stop-shop keskused avalike teenuste osutamiseks)  rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ raames kolme Tallinna projektieksperdi visiidi Ugandasse. Koolitusvisiit toimus vastavalt arengukoostööprojekti kinnitatud tegevuskavale ja selle töös osalesid Tallinna poolsete ekspertidena Elle Veltmann, Jana Viital ning SA  TAKK  juhatuse liige, Uganda arengukoostöö projektijuht Kalle Sepp.

Arengukoostööprojekti raames toimunud Tallinna ekspertide Uganda koolitusvisiidi käigus kohtuti esmalt Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi (MoPS) kantsleri, pr. Catherine Bitarakwate Musingwiirega,  kellega arutati käimasoleva arengukoostööprojekti eesmärkide ja tegevuste rakendamisega seotud küsimusi. Eesti delegatsiooni juht informeeris Uganda projektipartnereid Eesti Välisministeeriumi otsusest pikendada arengukoostööprojekti ühe (1) aasta võrra. Kantsler väljendas rahulolu koostööprojekti senise käigu ja arengu üle, sest MoPS on Ugandas teeninduskeskuste rajamise, nende tööle rakendamise ja saadud kogemuste  edasiandmise eestvedaja. Kantsler informeeris Eesti poolseid eksperte, et MoPS on eraldanud vahendid projektitegevusete raames käivitatud nn. MoPS-i „mini-teeninduskeskuse“ täielikuks uuendamiseks, projekt uuendatud teeninduskeskuse ehitamiseks on Tööministeeriumiga juba kooskõlastatud ja ehitustööd peaksid valmis olema 2018.a. septembri lõpuks. Eelarveaastal 2018/2019 keskendub MoPS eelkõige kahe uue regionaalse teeninduskeskuse avamisele Kaseses ning Mbales ning on oma eelarves selleks kinnitanud investeeringud summas 1 000 000 UGX (Uganda shillingut). Uute, Põhja Ugandas planeeritavate keskuste võimalike asukohtadena on planeeritud keskused kas Aruas, Gulus või Liras.  Lisaks annab käesolevate koolitusvisiitide käigus MoPS-i esindaja pilootprojektis osalevatele Uganda omavalitsustele üle 5 lauaarvutit ning saadab kõikidesse teeninduskeskustesse laiali ühtse MoPS-i poolt vastuvõetud juhendi „Service Uganda“ põhimõtete rakendamiseks.

Eesti esindajad andsid omalt poolt Tallinna linna poolse täiendava tunnustusena heale koostööle, MoPS-i kantsler pr. Catherine Bitarakwate Musingwiirele üle kaks (2) Lenovo tahvelarvutit.

Eesti eksperdid korraldasid ministeeriumi teeninduskeskuse ja osakondade juhtivspetsialistidele (30 osalejat) kaks klienditeeninduse ja dokumendihalduse teemalist koolitust. MoPS-i juhtivtöötajate ettepanekul lepiti kokku, et ka järgmisel koolitusvisiidil korraldatakse MoPS-is klienditeeninduse ja dokumendihalduse standardiseerimise alased koolitused, millel osalevad nii teeninduskeskuse kui ministeeriumi ametnikud. Suurem, kahe või kolme päevane teeninduskeskuste alane koolitus, planeeritakse läbi viia Uganda Avaliku Teenistuse Kolledžis (CSCU) detsembris 2018, Eesti ekspertide järgmise koolitusvisiidi käigus.

Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumis toimunud kohtumise käigus lepiti kokku järgmised Uganda poolsete esindajate ja Tallinna ekspertide koolitusvisiitide esialgsed ajad: 22.-30.09.2018 ja 09.-18.12.2018 ning Tallinna ekspertide järgmisel visiidil läbiviidavate koolituste teemad. MoPS-is viiakse läbi klienditeeninduse ja dokumendihalduse koolitus ning täiendavalt nõustatakse ja koolitatakse spetsialiste teeninduskeskustes  Jinjas, Kaseses, Entebbes ning Mbales. Lepiti kokku, et üks suurem, 2-e või 3-e päevane teeninduskeskuste alane koolitus, planeeritakse läbi viia Uganda Avaliku Teenistuse Kolledžis (CSCU) Jinjas.

Tallinna projektieksperdid kohtusid Uganda koolitusvisiidi käigus veelkord nii  Jinja, Kasese, Entebbe kui Mbale linnade omavalitsusjuhtide – linnapeade, linnasekretäride ja linnavolikogude liikmetega ning linnavalitsuste juhtivametnikega. Nimetatud neljas omavalitsuses korraldati kohtumised, koolitused ja ettekanded avalike teenuste arendamise ning teeninduskeskuste rajamise ja nendes töö korraldamise kohta. Samuti andis MoPS kõikidele pilootprojektis osalevatele Uganda omavalitsustele üle 5 lauaarvutit.

Üle 20-ne osalejaga kohtumisel ning koolitustel Jinjas tõdeti veelgi tõhusama koostöö ja juhendamise vajadust MoPS-i ja Jinja KOV vahel, teeninduskeskuse juhataja Brenda Kadhaya  tutvustas Jinja linnavalitsuse hoones (töötava Turisminfopunkti kõrval) töötavat teeninduskeskust ja selle esialgseid töötulemusi, tõstatunud probleeme ning tulevasi koolitusvajadusi. Teeninduskeskuses  on paigaldatud ja mehitatud 5-erineva osakonna või ameti/teenuse osutamiseks lauad, töötab sisetelefon ning toimub aktiivne avalduste vastuvõtmine/registreerimine (eraldi on teeninduslaud „linnapea vastuvõtule registreerimiseks“). Jinja teeninduskeskuse töötajad märkisid eriti olulise ja vajalikuna ühiste kohtumiste ja arutelude korraldamise jätkamist kõikide pilootprojektis osalevate keskuste töötajate ja MoPS-i esindajatega – Kaseses toimunud kohtumise eeskujul. Lepiti kokku järgmise koolitusvisiidil Eesti poolsete projektiekspertide pakutavad koolituse teemad: klienditeenindus ja  dokumendihalduse põhimõtete rakendamine.

Kohtumisel ja koolitusel Mbale linnavalikogu ja linnavalitsuse juhtidega osales üle 80 Mbale spetsialisti ja ametniku. Ettekannetega esinesid nii Mbale linnapea Mafabi Mutwalibi Zanday, Mbale linnasekretär, Mbale linnavolikogu liikmed,  MoPS-i esindaja Allen Kakama Mpiriirwe ja kõik Eesti poolsed projektieksperdid. Edaspidiseks lepiti kokku, et Mbale koolitustel käsitlevad Tallinna projektieksperdid klienditeeninduse ning dokumendihalduse korraldamisega seonduvaid valdkondi.

Kohtumisel ja koolitustel Entebbe linnavalitsuses osales üle 15 osavõtja eesotsas Entebbe linnapea ja linnasekretäriga. Hetkel on lõppfaasis Entebbe linnavalitsuse hoone remont. Vaatamata sellele käivitasid ja avasid  Entebbe linnajuhid ja teeninduskeskuse koordinaator Irene Mpamulungi oma teeninduskeskuse linnavalitsuse maja alumisel korrusel. Linnavalitsuse hoone ette ning seintele on paigaldatud suunavad teavitustahvlid. Teeninduskeskusesse on valitud vastavad ametnikud ja spetsialistid ning eelarves eraldatud vahendid teeninduskeskuse tehniliste vahendite soetamiseks. Entebbe teeninduskeskuse koordinaator tutvustas keskuse arenguplaane ja uue keskuse tööjooniseid. Teeninduskeskuse renoveerimistööde I etapp peaks valmima septembris 2018.  Tallinna ekspertide poolt läbiviidud koolitusel osalesid Entebbe linnavalitsuse osakondade töötajad, kes soovisid  osaleda ka järgmise visiidi käigus korraldatavatel koolitustel. Lepiti kokku, et edaspidi soovitakse koolitustel käsitleda klienditeeninduse ning dokumendihalduse korraldamisega seonduvaid valdkondi.

Kohtumistel ja koolitusel Kaseses kohtusid Eesti projektieksperdid kõigepealt teeninduskeskuse 15 töötajaga, kus keskuse koordinaator, Godfrey Bwambale tutvustas keskuse 6- kuu töötulemusi ning töötajad rääkisid nii oma positiivsetest kui ka problemaatilistest  töökogemustest. Märkimisväärne on fakt, et teeninduskeskuse töötajatel on igal nädalal oma tööd tutvustav saatelõik kohalikus Kasese raadiojaamas. Eesti projektieksperdid viisid läbi klienditeeninduse ja dokumendihalduse alased koolitused, kus osales ka Kasese linnapea. Järgneval kohtumisel  Kasese linnavolikogu ja linnavalitsuste juhtide ning osakondade juhatajatega osales üle 35 juhtivspetsialisti. Tallinna projektieksperdid esinesid ettekannetega, vastasid arvukatele küsimustele ning osalesid diskussioonis. Arutelude tulemusel lepiti kokku, et igal reedel kogunevad Kasese linnavalitsuse osakondade juhatajad Kasese teeninduskeskuses, et ühiselt arutada nädala jooksul üleskerkinud küsimusi ja leida neile ühised lahendused. Lepiti kokku, et järgmiseks Tallinna ekspertide koolituste teemadeks valmistatakse ette nii klienditeeninduse parandamise kui dokumendiringluse korraldamise ja selle süsteemi loomise põhimõtteid tutvustavad ettekanded.

Viimasel koolitusvisiiti kokkuvõtval nõupidamisel ja arutelul Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumis leppisid pooled kokku nii järgnevate koolitusvisiitide esialgsed toimumiste ajad kui ka koolituste teemad projektis osalevate partneromavalitsuste kaupa. Eraldi rõhutati erinevate meediakanalite kasutamise vajadust MoPS-i meediajuhtide poolt „Service Uganda „ põhimõtete tutvustamisel avalikkusele ning koostööprojektis osalevate partneromavalitsuste ühiste kohtumiste ja arutelude korraldamise jätkamise vajadust MoPS-i eestvedamisel.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 

MATERJALID

FOTOD