Kolme Tallinna projektieksperdi visiit Ugandasse

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus (SA TAKK) korraldas 22. aprillist kuni 01. maini 2018.a.  arengukoostööprojekti „Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste (one-stop-shop keskused avalike teenuste osutamiseks)  rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ raames kolme Tallinna projektieksperdi visiidi Ugandasse. Koolitusvisiit toimus vastavalt arengukoostööprojekti kinnitatud tegevuskavale ja selle töös osalesid Tallinna poolsete ekspertidena Ülle Purga, Jana Viital ning SA  TAKK  juhatuse liige, Uganda arengukoostöö projektijuht Kalle Sepp.

Arengukoostööprojekti raames toimunud Tallinna ekspertide Uganda koolitusvisiidi käigus kohtuti esmalt Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi (MoPS) kantsleri, pr. Catherine Bitarakwate Musingwiirega,  kellega arutati arengukoostööprojekti eesmärkide ja tegevuste rakendamisega seotud küsimusi. Kantsler väljendas rahulolu koostööprojekti senise käigu ja arengu üle, sest MoPS on Ugandas teeninduskeskuste rajamise, nende tööle rakendamiste ja saadud kogemuste  edasiandmise eestvedaja. Seetõttu otsustati ministeeriumi ruumides rajada projektitegevusete raames  nn. „mini-teeninduskeskus“, mis on näidismudeliks teistele teeninduskeskustele. Eelarveaastal 2018/2019 on ministeerium planeerinud avada 2 uut regionaalset teeninduskeskust ning on oma eelarves selleks ette näinud investeeringuid summas 1 000 000 UGX (Uganda shillingut). Uute avatavate keskuste võimalikud asukohad on Mbale, Gulu või Lira ning MoPS-i esindajate soov on, et järgmise Eesti ekspertide visiidi käigus külastataks väljavalitud kohti ning esitatakse seejärel omapoolne soovitus/eksperthinnang võimalike keskuste sobivuse kohta. Lisaks eraldab MoPS pilootprojektis osalevatele omavalitsustele 5 lauaarvutit.

Eesti eksperdid korraldasid ministeeriumi teeninduskeskuse ja osakondade juhtivspetsialistidele (15 osalejat) kaks klienditeeninduse ja dokumendihalduse küsimustega seotud koolitust. MoPSi ettepanekul lepiti kokku, et ka järgmisel koolitusvisiidil korraldatakse ministeeriumis klienditeeninduse ja dokumendihalduse standardiseerimise alased koolitused, mis on suunatud nii teeninduskeskuse kui ministeeriumi ametnikele.

Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumis (MoPS) toimunud kohtumise käigus lepiti kokku järgmine Tallinna ekspertide koolitusvisiidi aeg: 16.07.-25.07.2018 ning Tallinna ekspertide järgmisel visiidil läbiviidavate koolituste teemad. MoPS-is viiakse läbi klienditeeninduse ja dokumendihalduse koolitus ning täiendavalt nõustatakse ja koolitatakse spetsialiste teeninduskeskustes  Jinjas, Kaseses, Entebbes ning külastatakse uusi ministeeriumi poolt planeeritavaid teeninduskeskuste asukohti Mbales, Gulus või Liras.

Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi juhid on väga huvitatud käimasoleva arengukoostööprojekti pikendamisest ning saadavad omapoolse projektipikenduse taotluse  EV Välisministeeriumile.

Tallinna projektiekspertide kohtusid Uganda koolitusvisiidi käigus veelkord nii  Jinja, Kasese kui ka Entebbe linnade omavalitsusjuhtide – linnapeade, linnasekretäride ja linnavolikogude liikmetega ning linnavalitsuste juhtivametnikega. Nimetatud kolmes omavalitsuses korraldati kohtumised, koolitused ja ettekanded avalike teenuste arendamise ning teenindussaalide rajamise ja nendes töö korraldamise kohta.

Üle 20-ne osalejaga kohtumisel ning koolitustel Jinjas tõdeti veelgi tõhusama koostöö ja juhendamise vajadust MoPS-i ja Jinja vahel, teeninduskeskuse juhataja Brenda Kadhaya  tutvustas Jinja linnavalitsuse hoones (Turisminfopunkti kõrval) juba töötavat teeninduskeskust ja sealseid tulemusi, tõstatunud probleeme ning tulevasi koolitusvajadusi. Teeninduskeskuses  on paigaldatud ja mehitatud 5- erineva teenuse osutamiseks lauad, töötab sisetelefon ning toimub aktiivne avalduste vastuvõtmine (eraldi teeninduslaud „linnapead puudutavateks pöördumisteks“). Jinja abilinnapea lubas jätkuvalt teeninduskeskuse toetust ka 2018/2019 eelarvest. Lepiti kokku järgmise koolitusvisiidil pakutavad koolituse teemad: klienditeenindus ja  dokumendihalduse põhimõtete rakendamine.

Kohtumisel ja koolitustel Entebbe linnavalitsuses osales üle 15 osavõtja eesotsas Entebbe linnapea ja linnasekretäriga. Kuigi hetkel käib Entebbe linnavalitsuse hoone remont, ei jäänud Entebbe linnajuhid selle lõppu ootama ning avasid ajutised teeninduskeskuse ruumid maja alumisel korrusel. Linnavalitsuse hoone ette on paigaldatud vastav (suunav) teavitustahvel. Teeninduskeskusesse on valitud vastavad ametnikud ja spetsialistid ning eelarves eraldatud vahendid teeninduskeskuse tehniliste vahendite soetamiseks. Tallinna ekspertide poolt läbiviidud koolitusel osalesid ka teised Entebbe linnavalitsuse osakondade töötajad, kes soovisid  ka järgmise visiidi käigus korraldatavatel koolitustel osaleda. Edaspidi soovitakse koolitustel käsitleda klienditeeninduse ning dokumendihalduse korraldamisega seonduvaid valdkondi.

Kaseses kohtusid Eesti projektieksperdid kõigepealt linnavolikogu ja linnavalitsuste juhtide ning juhtivspetsialistidega, misjärel toimus terve päeva kestnud  koolitus teeninduskeskuse ja linnavalitsuse osakondade juhtivspetsialistidele, kus osales üle 15 juhtivtöötaja. Klienditeeninduse ettekannetele lisaks osutusid eriti huvipakkuvaks Eesti ekspertide poolt korraldatud ja juhitud nn „case study“ ja rollimängud, kus Kasese teeninduskeskuse töötajad ise erinevatele klienditeeninduse situatsioonidele lahendused leidsid. Lepiti kokku, et järgmise koolitusvisiidi teemadeks valmistatakse ette nii klienditeeninduse parandamise kui dokumendiringluse korraldamise ja selle süsteemi loomise põhimõtete tutvustamine.

Koolitusvisiidi käigus külastasid Eesti projektieksperdid ka Nakasero Senior Schooli, mille üheks juhiks on endine arengukoostööprojekti Uganda poolne projektijuht Enoch Mutambi.  Kohtumisel üle 400 kooliõpilasega, tutvustasid Eesti eksperdid kohtuma tulnud lastele Eestit ja Eesti 100 juubeliüritusi, näitasid erinevaid Eestit tutvustavaid videofilme, korraldasid auhindadega viktoriini ja jagasid lastele Eesti 100 meeneid. Koolijuhid palusid Eesti ekspertidel kaaluda võimalust külastada kooli ka järgmise visiidi käigus ja anda mõni Eest teemaline näidistund.

Kokkuvõtval arutelul leppisid pooled kokku, et  Uganda Avalike Teenuste Ministeerium valmistab ette omapoolse projektipikenduse taotluse (allkirjastatud MoPS-i Ministri poolt) EV Välisministeeriumile ning SA TAKK juhatuse liige/projektijuht valmistab ette projekti pikenduse taotluse ja pikendamise täiendava eelarve. Projektipartnerid leppisid  ka kokku, et käimasoleva projekti Tallinna ekspertide delegatsiooni järgmine koolitusvisiit Ugandasse planeeritakse vastavalt tegevuskavale 16.07.- 25.07. 2018. aastal.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 

MATERJALID

FOTOD