TAKK korraldas 02. detsembrist kuni 12. detsembrini 2017.a. nelja Tallinna projektieksperdi visiidi Ugandasse

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus (SA TAKK) korraldas 02. detsembrist kuni 12. detsembrini 2017.a.  arengukoostööprojekti „Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste (one-stop-shop keskused avalike teenuste osutamiseks)  rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ raames nelja Tallinna projektieksperdi visiidi Ugandasse. Koolitusvisiit toimus vastavalt arengukoostööprojekti kinnitatud tegevuskavale ja selle töös osalesid Tallinna poolsete ekspertidena Elle Veltmann, Ülle Purga ja Jana Viital ning SA  TAKK  juhatuse liige, Uganda arengukoostöö projektijuht Kalle Sepp.

Arengukoostööprojekti raames toimunud Tallinna ekspertide Uganda koolitusvisiidi käigus kohtuti Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi (MoPS) kantsleri, pr. Catherine Bitarakwate Musingwiirega,  kellega arutati arengukoostööprojekti eesmärkide ja tegevuste rakendamisega seotud küsimusi. Kantsler väljendas rahulolu koostööprojekti senise käigu ja arengu üle, sest MoPS on Ugandas teeninduskeskuste rajamise, nende töölerakendamiste ja saadud kogemuste  edasiandmise eestvedaja. Seetõttu otsustati ka projekti ühe tegevusena rajada  esimene nn. „mini-teeninduskeskus“ MoPS-i enda hoonesse. Samuti teavitas kantsler, et MoPS-i vastutavad ametnikud planeerivad lisavisiite nendesse omavalitsustesse, kus rajatakse esimesed teeninduskeskused, ühiselt kooskõlastatakse esialgselt pakutavate teenuste nimekiri, teeninduskeskusi puudutava info vahendamine nii riiklikule kui kohalikule pressile ja laialdasem avalikkuse informeerimine, ühtlustatakse teeninduskeskuste nimetused ja standardiseeritakse logod, kujundatakse keskuste ühtne ruumikujundus, ametnike vormiriietus jms.  Näiteks on MoPS kinnitanud juba üleriigiliselt kasutusele võetud logo : „Service Uganda“. Uganda Valitsusele esitatakse MoPS-i poolt uuesti  IKT lahenduste osas täiustatud ja täpsustatud nn. „Cabinet Paper“, mis pärast Valitsuse poolt vastu võtmist, muutub ametlikuks aluseks üleriigiliste teenuste osutamise poliitika kujundamisel. Koostöösse kaasatakse nii Uganda Hariduse–ja IKT Ministeerium, Tööministeerium, Põllumajandusministeerium jpt. Esialgselt on 4-aastaseks, üle Ugandaliseks teeninduskeskuste rajamisteks kinnitatud eelarve suurusega 7,9 miljardit UGX (Uganda shillingut). Visiidi käigus Ministeeriumis kohtusid Tallinna eksperdid lisaks ka värskelt ametisse nimetatud MoPS-i Finants-ja Administreerimis osakonna juhatajaga, kes kinnitas, et vaatamata Ministeeriumi 2018.a. eelarveliste vahendite vähendamisele, ehitatakse ja arendatakse MoPS-i enda nn. „mini-teeninduskeskus“ arengukoostööprojekti lõpuks, 2018. aasta juuliks täielikult valmis.

Kohtumistel Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumis (MoPS) lepiti esialgselt kokku järgmise Tallinna ekspertide koolitusvisiidi aeg : 26.03.-02.04.2018 ning Tallinna ekspertide järgmisel visiidil läbiviidavate koolituste teemad : korraldatakse koolitused klienditeeninduse ja dokumendihalduse teemadel ning täiendavalt nõustatakse ja koolitatakse spetsialiste teeninduskeskustes nii MoPS-is kui kohtadel Jinjas, Kaseses ja Entebbes. Tallinna projektieksperdid korraldasid Ministeeriumi juhtivametnikele ja spetsialistidele mitu (eraldi 2-le teeninduskeskuse ja ministeeriumiametnike grupile) teenindussaalide rajamise ja selle töö korraldamisega seotud koolitust ning nõustasid Ministeeriumi ametnikke osutatavate teenuste, teenindussaali ruumide, parema ruumipaigutuse, vajaminevate tehniliste vahendite jms. osas.

Tallinna projektieksperdid kohtusid Uganda koolitusvisiidi käigus veelkord nii  Jinja, Kasese ja Entebbe linnade omavalitsusjuhtide – linnapeade, linnasekretäride ja linnavolikogude liikmetega ning linnavalitsuste juhtivametnikega. Nimetatud kolmes omavalitsuses korraldati mitmed kohtumised, koolitused ja ettekanded avalike teenuste arendamise ning teenindussaalide rajamise ja nendes töö korraldamise kohta.

Ligi 40-osalejaga kohtumisel ning koolitusel Jinjas tõdeti veelgi tõhusama koostöö ja juhendamise vajadust MoPS-i ja Jinja vahel, tutvustati Jinja linnavalitsuse hoones (Turisminfopunkti kõrval) juba avatud teeninduskeskuse seniseid saavutusi/tulemusi ja tõstatunud probleeme. Jinja linnasekretär teavitas, et teeninduskeskuse avamise järel, on tema vastuvõtule soovivate kodanike hulk vähenenud ligi 20 %, mis näitab, et osad linnakodanikud on saanud vastused ja lahendused oma küsimustele juba teeninduskeskuses. Tallinna projektieksperdid külastasid koolitusvisiidil Jinjasse koos MoPS-i esindajatega ka Uganda Avaliku Teenistuse Kolledžit, kus kohtusid kolledži juhtkonna ja koolitusspetsialistidega, tutvustasid veelkord avalike teenuste teenindussaalide alast arengukoostööprogrammi ning arutasid kolledži rolli ja võimaluste üle lülitada nii avalike teenuste arendamise kui teenindussaalide rajamise alaseid kogemusi käsitlevad loengutsüklid kolledži koolitusprogrammi.

Kohtumisel ja koolitustel Entebbe linnavalitsuses osales üle 25 osavõtja eesotsas Entebbe linnapea ja linnasekretäriga. Kuna hetkel käib Entebbe linnavalitsuse hoone remont, on teeninduskeskuse reaalne töölerakendamine edasi lükkunud, kuid Entebbe linnavalitsuse poolt on planeeritud/kinnitatud teeninduskeskuse ruumid maja alumisele korrusele, määratud on vastavad ametnikud ja spetsialistid, eraldatud on vahendid teeninduskeskuse tehniliste vahendite soetamiseks. Tallinna ekspertide poolt läbiviidud koolitusel osalesid ja soovisid järgmisel visiidi käigus korraldatavatel koolitustel osaleda ka teiste Entebbe linnavalitsuste osakondade töötajad.

Kohtumistel Kasese linnavolikogu ja linnavalitsuste juhtide ning juhtivspetsialistidega, kus korraldatud koolitusel osales üle 40 inimese, tutvustas Kasese linnasekretäri vanemabi Kambasu  Zedekiah Kayiri kõigepealt Tallinna ekspertidele Kasese linnavalitsuse teeninduskeskuse rajamise põhimõtteid ja seniseid tegevusi. Kasese teeninduskeskus linnavalitsuse ruumides on avatud, teeninduskeskuse asukoht on silmatorkavalt tähistatud, teeninduskeskus on tehniliselt sisustatud, teeninduskeskuses pakutavad teenused on kinnitatud, teeninduskeskuse töötajad on välja valitud ja väljaõpetatud. Kasese linna suurimal äritänaval on püstitatud teenindussaali infotahvel koos vastavate suunaviitadega. Teeninduskeskuse arendamine jätkub ning Tallinna ekspertidelt oodatakse järgmistel visiitidel koolituste korraldamist klienditeeninduse ja dokumendihalduse valdkondades. Tallinna eksperdid viisid läbi koolitused nii teeninduskeskuse töötajatele kui teistele Kasese linnavalitsuse osakondade spetsialistidele.  Lepiti ka kokku, et Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi delegatsioon, mida juhib kantsler, pr. Catherine Bitarakwate Musingwiirega, külastab Kasese teenindussaali 2018. aasta jaanuaris.

Kasese linnavolikogu ja linnavalitsuse juhid soovisid Tallinna ekspertidelt täiendavalt koolitust turismiinfopunktide arendamise osas Kaseses. Lepiti kokku, et projektijuht saadab eelmise (turismiinfopunktide rajamine Ugandas Tallinna eeskujul) arengukoostööprojekti materjalid Kasese linnasekretäri vanemabi Kambasu  Zedekiah Kayirile ning turismiinfopunktide arendamise teemat käsitletakse võimalusel ka järgmise koolitusvisiidi käigus märtsis 2018.a.

Koolitusvisiidi kokkuvõtvatel aruteludel ja nõupidamistel leppisid pooled kokku, et nii Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi  kui arengukoostööprojektis osalevate omavalitsuste juhtivspetsialistid täpsustavad, kaardistavad ning valmistavad järgmise visiidi toimumise ajaks ette analüüsi nii ministeeriumi kui omavalitsuste poolt elanikele enim pakutavate avalike teenuste osas ning edastavad Eesti poolsele projektijuhile informatsiooni Ugandas kasutatava dokumendihaldussüsteemi kohta. Ministeeriumi ning omavalitsuste juhtivametnikega kooskõlastati ja täpsustati veelkord arengukoostööprojekti konkreetsed projektitegevused järgnevate visiitide aja ning projektitegevuste sisu osas.

Projektipartnerid leppisid  kokku, et Tallinna ekspertide delegatsiooni järgmine koolitusvisiit Ugandasse planeeritakse vastavalt tegevuskavale 26. 03.- 02.04. 2018. aastal. 

Seekordse koolitusvisiidi üheks toredaks osaks kujunes ka Tallinna projektiekspertide kaasalöömine Pärnu laste ja  MTÜ Arenduskeskus PRO MAGISTER/Pärnu Fringe Festival poolt algatatud, „Eesti Vabariigi 100“ sünniaastapäevale pühendatud projektis : „Sipsiku reis ümber maailma“.  Laste idee oli, et inimesed, kes viibisid 2017. aastal lähetuses erinevates riikides, jäädvustaksid foto koos ise paberist valmistatud Sipsikuga ning need fotod laetakse üles vastavale „Eesti Vabariik 100“ koduleheküljele. Fotod, kus Sipsik osaleb arengukoostööprojekti „Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste (one-stop-shop keskused avalike teenuste osutamiseks)  rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ töös, on Pärnu lastele saadetud ja laetakse üles koos teiste Sipsiku reisi fotodega nende koduleheküljele .

 

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 

MATERJALID

FOTOD