Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldas arengukoostööprojekti „Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ raames kolme Tallinna projektieksperdi visiidi Ugandasse.

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus (SA TAKK) korraldas 19. märtsist kuni 28. märtsini 2017. a.  arengukoostööprojekti „Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste (one-stop-shop keskused avalike teenuste osutamiseks)  rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ raames kolme Tallinna projektieksperdi visiidi Ugandasse. Koolitusvisiit toimus vastavalt arengukoostööprojekti kinnitatud tegevuskavale ja selle töös osalesid Tallinna poolsete ekspertidena Elle Veltmann ja Ülle Purga ning SA  TAKK  juhatuse liige, Uganda arengukoostöö projektijuht Kalle Sepp.

Arengukoostööprojekti raames toimunud Tallinna ekspertide Uganda koolitusvisiidi käigus kohtuti Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi uue ministri, hr. Wilson Muruli Mukasaga, kellega arutati arengukoostööprojekti eesmärkide ja tegevuste rakendamisega seotud küsimusi. Kuna avalike teenuste arendamine Ugandas on ministeeriumi üheks prioriteediks, toetas minister arengukoostööprojekti, selle eesmärke ja projektitegevusi ning lubas igakülgset toetust ka Uganda Avaliku Teenistuse Ministeeriumis loodava nn. mini-teenindussaali rajamisel. Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi juhtkond on ka määranud ja kinnitanud ministeeriumi poolsed konkreetsed isikud tegelemaks ja juhtimaks tegevusi avalike teenuste teenindussaalide arendamisel.

Arengukoostööprojekti Uganda koolitusvisiidi ühe tähtsama, projektipartnerite head koostöötahet kajastava osana, allkirjastasid Uganda Avaliku Teenistuse Ministeeriumi kantsler, pr. Catherine Bitarakwate Musingwiire ja SA TAKK juhatuse liige Kalle Sepp ka arengukoostööprojekti Ühiste Kavatsuste Protokolli (MoU).

Tallinna projektieksperdid korraldasid ministeeriumi juhtivametnikele ja spetsialistidele mitu teenindussaalide rajamise ja selle töö korraldamisega seotud koolitust ning nõustasid ministeeriumi ametnikke tulevase võimaliku teenindussaali ruumide, ruumipaigutuse, vajaminevate tehniliste vahendite jms. esialgsel valikul. Ministeerium on omalt poolt juba määranud oma tulevase teenindussaali juhataja/administraatori ja võimalikud teenindussaali töötajad/spetsialistid. Ministeeriumi juhtivametnike sõnul on Uganda-poolne huvi, nn. PPP-võimalusena, ära kasutada üleriigiliste/regionaalsete teenindussaalide arendamisel, lisaks väiksemate teenindussaalide rajamisel omavalitsuste ruumides, ka Uganda Posti praeguseks alakasutuses olevaid ruume. Ametnike algatatud arutelud ja kooskõlastused ruumide ühise teenindussaalina kasutuselevõtmise osas Uganda Postiga käivituvad peatselt. Lisaks on moodustatud ka nn. ministeeriumite vaheline komisjon avalike teenuste teenindussaalide rajamiseks, mille töösse kaasatakse nüüd ka arengukoostööprojektis osalevad Jinja, Entebbe ja Kasese linnade esindajad.

Kohtumisel Uganda Põllumajandus-ja Kalandus Ministeeriumi personali ja arenguosakonna juhtidega selgus, et ka Põllumajandusministeerium on huvitatud oma valdkonnasisese informatsiooni ja tegevuste tutvustamiseks temale alluvatele ametitele, agentuuridele, allasutustele ja põllumajanduse küsimustega seotud ettevõtjatele, one-stop-shop teenindussaali rajamisest ja käivitamisest.  Lepiti kokku, et järgmisel koolitusvisiidil Ugandasse korraldatakse koolitus, ettekanded ja vajadusel nõustamine ka Põllumajandusministeeriumis.

Tallinna projektieksperdid kohtusid Uganda koolitusvisiidi käigus ka Jinja, Kasese ja Entebbe linnade omavalitsusjuhtide – linnapeade, linnasekretäride ja linnavolikogude liikmetega ning linnavalitsuste juhtivametnikega. Nimetatud kolmes omavalitsuses korraldati mitmed kohtumised, koolitused ja ettekanded avalike teenuste arendamise ning teenindussaalide rajamise ja nendes töö korraldamise kohta. Nõustati Jinja, Entebbe ja Kasese linnavalitsuste juhtivspetsialiste seal võimalike rajatavate teenindussaali ruumide, ruumipaigutuse, vajaminevate tehniliste vahendite, töötajate valiku, koolituste jms. esialgsel valikul.

Kalle Sepp andis koos Kasese linnapea, linnasekretäri ja ministeeriumi vastutava ametnikuga, Kasese avalike teenuste teenindussaali arendamise võimalustega seotud intervjuu Kasese kohalike meediaväljaannete esindajatele.

Tallinna projektieksperdid külastasid koolitusvisiidil Jinjasse ka Uganda Avaliku Teenistuse Kolledžit, kus kohtusid kolledži juhtkonna ja koolitusspetsialistidega, tutvustasid avalike teenuste teenindussaalide alast koostööprogrammi ning arutasid kolledži rolli ja võimaluste üle lülitada nii avalike teenuste arendamise kui teenindussaalide rajamise alaseid kogemusi käsitlevad loengutsüklid kolledži koolitusprogrammi.

Tallinna-poolne ekspertide meeskond külastas Uganda visiidi käigus ka eelmise arengukoostööprojekti raames avatud turismiinfopunkte (TIC) Jinjas ja Entebbes, et hinnata eelmise koostööprojekti jätkusuutlikkust. Arengukoostööprojekti tulemusel ning Tallinna turismiinfopunkti eeskujul avatud turismiinfopunktid Jinjas ja  Entebbes on edukalt käivitunud, kummagi TIC-i puhul mehitatud  kahe pidevalt kohal viibiva töötajaga, varustatud erinevate turismiteenuseid tutvustavate infomaterjalide ning linnade turismikaartidega, mõlemas TIC-is on korraldatud pidev tagasiside kogumine ning  külastajate registreerimine, Tallinna poolt kingitud tahvelarvutid on TIC-ides igapäevatöös kasutuses koos muu arvuti-ja kontoritehnikaga. Mõlemas linnas on turismiinfopunktid tähistatud nii väljaspool TIC-i ruume kui ruumides sees rahvusvahelise i-tunnusmärgiga. Jinjas Tallinna eeskujul käivitatud turismiveebi lehekülg  www.jinjatourism.com.  töötab ja seda arendatakse järjepidevalt. Nii Jinja kui Entebbe linnajuhid on turismiinfopunktide senise töö ja arenguga rahul ning planeerivad nende laiendamist/suurendamist, mis kinnitab veelkord eelmise Uganda arengukoostööprojekti õnnestumist ja jätkusuutlikkust.

Koolitusvisiidi kokkuvõtvatel aruteludel ja nõupidamistel leppisid pooled kokku, et nii Uganda ministeeriumi kui omavalitsuste juhtivspetsialistid täpsustavad, kaardistavad ning valmistavad järgmise visiidi toimumise ajaks ette analüüsi nii ministeeriumi kui omavalitsuste poolt elanikele enim pakutavate avalike teenuste osas. Projektijuht Kalle Sepp saadab täiendavalt Ugandasse inglise keelde tõlgituna Tallinna linnavalitsuse infosaali vastavad dokumendid ning juhendid. Ministeeriumite ning omavalitsuste juhtivametnikega kooskõlastati ja täpsustati veelkord arengukoostööprojekti konkreetsed projektitegevused järgnevate visiitide aja ning projektitegevuste sisu osas.

Projektipartnerid leppisid  kokku, et Uganda delegatsiooni järgmine koolitusvisiit Tallinna ja Eestisse planeeritakse vastavalt tegevuskavale augustis/septembris 2017. a.  ning et Uganda pool täpsustab ja teatab oma 5 -liikmelise delegatsiooni järgmise koolitusvisiidi konkreetse toimumise aja ning delegatsioonis osalejate nimed hiljemalt 01. juuniks 2017.a.  Tallinna projektiekspertide 4-liikmelise delegatsiooni järgmise Uganda koolitusvisiidi ajaks on esialgselt planeeritud 02.-12. detsember 2017.a.

 

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 

Lingid:

MATERJALID

FOTOD