Arengukoostööprojekt „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldas 4. oktoobrist kuni 13. oktoobrini 2015 arengukoostööprojekti „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ raames nelja Tallinna turismieksperdi visiidi Ugandasse.

Koolitusreis toimus vastavalt arengukoostööprojekti kinnitatud tegevuskavale ja selle töös osalesid Tallinna poolsete ekspertidena Tallinna linnasekretär Toomas Sepp, Daily Lehtmets,Varri Väli ning SA TAKK juhataja Kalle Sepp. Lisaks osales delegatsiooni töös Eesti Turismifirmade Liidu (ETFL) juhatuse liige Aili Kägu, kes kattis kõik oma visiidi osalemiskulud ise. Kuna TAKK-i juhitud Uganda arengukoostööprojekt lõpeb 20. oktoobril 2015. aastal, oli seekordne koolitusvisiit paljuski kokkuvõtete tegemisele ja tulevikku vaatamisele suunatud.

Tallinna delegatsiooni visiit algas kohtumistega Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumis, kus kohtuti ministeeriumi juhtivate ametnikega, arutati arengukoostööprogrammi seniseid tegevusi ning täpsustati visiidi programmi ja planeeritud kohtumiste ajakavasid.

Kohtumistel Jinja linnapea ja linnasekretäri ning Jinja TIK-i töötajatega selgus, et Jinja TIK on muutumas turismiteenuste kompetentsikeskuseks teistele omavalitsustele. TIK-i käivitamise kogemust on käidud Jinjas omandamas nii Uganda teistest omavalitsustest kui ka naaberriigist Sudaanist ning Uganda Turismiministeerium on nimetanud Jinja linnavalitsuse tänu TIK-i edukale käivitamisele turismiarendaja auhinna vääriliseks.

Jinja TIK-is on täiendavalt lisandunud kohalike käsitöömeenete letid, turismi valdkonnas tegutsevad ettevõtted on hakanud ise oma reklaamimaterjale TIK-ile pakkuma ja tooma, TIK-i töötajad valmistavad ette kohaliku ajalugu tutvustava minimuuseumi avamist, TIK-i igapäevatöös osalevad kohapealsete ülikoolide üliõpilased. Jinja linnavalitsus on juba eraldanud TIK-i laiendamiseks uue krundi linnavalitsusele kuuluva kinnistu kesklinna poolsemas osas.

Tähelepanuväärseks edusammuks koostööprojektis oli kindlasti Jinja turismilehekülje www.jinjatourism.com pidulik avamine Tallinna ekspertide visiidi ajal. Ka turismiveebi arendustöösse on kaasatud kohalike ülikoolide üliõpilased.

Tallinna delegatsioon andis Uganda Avaliku Teenistuse Kolledžis toimunud pidulikul tseremoonial üle kaks Tallinna linna poolset rahalist auhinda Makerere Ülikooli üliõpilastele turismiteemaliste üliõpilastööde eest. On juba kokku lepitud, et järgmisel aastal paneb auhinnad välja Jinja linnavalitsus. Kokku esitati üliõpilastööde konkursile kummaski kategoorias hulgaliselt töid, milledest auhinna saajateks esitati mõlemas kategoorias kaks paremat. Tallinna ja Jinja poolte koostöös valiti välja kummagi teema võitnud töö.

Nõupidamisel Uganda Avaliku Teenistuse Kolledži juhtkonnaga arutati seniste omandatud turismiarendamise kogemuste edasiandmise võimalusi Kolledži õppeprogrammis, kasutades lektoritena ära Tallinna ekspertide poolt koolitatud Jinja, Entebbe ja Mbarara linnade turismitöötajaid. Samuti arutati võimaliku uue koostöö (one-stop-shop centre arendamine Ugandas) käivitamise võimaluste ning võimalike koostööhuviliste -ja partnerite üle.

ETFL-i juhatuse liikmele ja Tallinna delegatsioonile tutvustati ka Jinja linna ning Jinja regiooni praeguseid ning potensiaalseid turismivaatamisväärsusi s.h. Victoria järve, Niiluse lätet ja Samoka saart ja arutati võimaliku koostöö jätkamise üle tulevikus.

Tallinna ekspertide visiiti, auhindade üleandmist, www.jinjatourism.com veebilehe avamist ja võimalikku edasist koostööd kajastati kohalikus kirjutavas pressis ning TV-s.

Entebbes kohtusid Tallinna delegatsiooni liikmed Enebbe linnapea, linnasekretäri, Entebbe Turismifirmade Assotsiatsiooni juhtide ning kohapealse TIK-i töötajatega. Entebbe eraettevõtjad on väga huvitatud koostöö arendamisest TIK-iga, tuuakse ja täiendatakse pidevalt oma reklaammaterjale, on laiendatud käsitöö müügilettide pinda, registreeritakse kõik TIK-i külastused.

Entebbe linnavalitsus on eraldanud juba uued (ligi 10-korda suurema pindalaga ruumid!) uueks TIK-i asukohaks. Samasse uude majja eraldatakse ka ruumid Entebbe Turismifirmade Assotsiatsiooni tarbeks, mis võimaldab veelgi paremat koostööd tulevikus.

Tallinna delegatsioonile tutvustati Entebbe Loodushariduse Keskust, linna ning piirkonna vaatamisväärsusi ning uue ideena kultuuriküla – Kabaka Kato Buganda Paleed, kus väidetavalt sai alguse Uganda kuninglik dünastia.

Entebbe linnapea ja linnasekretär kinnitasid omapoolset soovi jätkata senist edukat turismialast koostööd ning kinnitasid suurt soovi osaleda ka tulevikus võimaliku uue koostööprojekti (one-stop-shop centre arendamine Ugandas) ühe pilootpartnerina.

Kohtumisel Entebbe Turismifirmade Assotsiatsiooni juhtide, Entebbe turismiettevõtjate ning linna turismiametnikega esitas ETFL-i juhatuse liige Aili Kägu kõigile ametliku kutse osaleda 2016. aasta TOUREST-messil Eestis, misjärel arutati võimalike soodustuste ning messipindade soodusrentimisega seotud küsimusi. Huvi Entebbe turismijuhtide seas messil osaleda kas oma boksi või Uganda ühise messiboksi koosseisus oli väga suur ning lepiti kokku, et Assotsiatsiooni president Stella Rugunda suhtleb edasi nii Uganda Turismiministeeriumi kui ETFL-iga võimaliku messil osalemise osas.

Kohtumistel Mbarara Linnapea Wilson Tumwine ning linnasekretär B.J. Munonoga arutati TIK-i avamisega seotud küsimusi, tutvuti Mbarara TIK-i tarbeks eraldatud ning vastremonditud hoone ja seal veel vajalike arendustöödega. Tallinna eksperdid esinesid Mbarara linnajutidele, linna turismiametnikele ning turismiettevõtjatele ettekannete ning presentatsioonidega.

Tallinna delegatsioon tutvus Mbarara linna ja regiooni turismivaatamisväärsustega (Kuningapalee, Kuningate matmispaik jm.), Igongo Kultuurikeskusega ning andis omapoolsed ekspertarvamused ja soovitused turismiteenuste võimalikuks arendamiseks Mbararas. Lepiti kokku, et kuigi Uganda ja Tallinna vaheline turismialane arengukoostööprojekt lõpeb 20.10.2015, jätkavad osapooled omavahelist suhtlust, infovahetust ja vajadusel nõustamist ning Mbarara linnajuhid kinnitasid oma väga suurt huvi osaleda ka võimalikus järgmises koostööprojektis.

Tallinna eksperdid T. Sepp, D. Lehtmets ja K. Sepp andsid intervjuu kohalikule kirjutavale pressile ning TV kanalile.

Tallinna eksperdid tutvusid lisaks ka Mbarara piirkonna ja Kabale piirkonna turismiobjektide ning vaatamisväärsustega ja külastasid kuulsat Bunyonyi järve (Uganda sügavaim järv – sügavus kuni 900 meetrit) ning Lake Mburo Rahvusparki. Samuti külastati erinevaid kuluuriobjekte, muuseume, käsitööturge Kampala linnas ning kuulsat Namugongo Martyrs Shrine -i, mida külastab oma novembrikuu visiidil Ugandasse ka Rooma paavst Franciscus. Tallinna delegatsioon kohtus Uganda Turismiministeeriumis ka ministeeriumi kantsleri Patrick.S. Mugoyaga ning Turismidirektor Grace.A. Mbabaziga, kellega arutleti TIK-ide arendamise teemat kogu Ugandas ning kellele ETFL-i juhatuse liige Aili Kägu andis üle kutse osaleda messil TOUREST 2016.

Kohtumisel Uganda Turismiministeeriumi, UTB (Uganda Tourism Board), UWA (Uganda Wildlife Authority) juhtivate turismiametnike ning turismiettevõtjate organisatsioonide esindajatega arutati Uganda turismi marketingi ja brandingu arendamise küsimuste üle. Tallinna eksperdid esinesid presentatsiooniga Tallinna ja Eesti turismiturunduse ja marketingi teemal, vastati arvukatele küsimustele.

ETFL-i juhatuse liige Aili Kägu andis UTB, UWA ja turismiettevõtjate organisatsioonide esindajatele üle kutsed osalemaks messil TOUREST 2016. Arutati võimaluste üle messil osalemiseks nii ministeeriumi, ametite ning omavalitsuste ja eraorganisatsioonide ühise messistendiga. Lepiti kokku edaspidistes otsesuhetes Uganda ja Eesti turismiarendajate vahel. Tallinna delegatsiooni turismialaseid visiite kokkuvõtval kohtumisel Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi juhtkonnaga tõdeti, et arengukoostööprojekti eel püstitatud eesmärgid on edukalt täidetud:

1. TIK-id Jinjas ja Entebbes on avatud, käivitatud ning arenevad kiiresti ja on jätkusuutlikud.

2. Käivitatud TIK-id on muutunud kompetentsikeskusteks teistele Uganda ning lähiriikide omavalitsustele, kes soovivad arendada turismi.

3. Omavalitsused Jinjas ja Entebbes on eraldanud uued ning suuremad ruumid TIK-ide edasiarendamiseks.

4. Mbarara linn on alustanud oma TIK-i käivitamisega Jinja ja Entebbe eeskujul.

5. Jinjas on loodud ja avatud turismiveebi lehekülg www.jinjatourism.com .

6. Jinja TIK-i töös kasutataks tõhusalt kohalike üliõpilaste kaasamist.

7. Uganda Avaliku Teenistuse Kolledž kasutab Tallinna ekspertide poolt koolitatud omavalitsuste turismijuhte ning TIK-ide töötajaid Kolledži programmides lektoritena.

Lepiti kokku, et Uganda Avaliku Teenistuse Ministeerium saadab omapoolse aruande/ülevaate arengukoostööprojekti tulemustest TAKK-i juhatajale 2015. aasta oktoobrikuu lõpuks.

Koos arutati ka võimaliku uue arengukoostööprojekti käivitamisega seonduvaid küsimusi. Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi juhtkond on väga huvitatud uue võimaliku koostööprojekti (one-stop-shop centre arendamine Ugandas) käivitamisest. Lepiti kokku, et Uganda pool esitab 2015. aasta novembrikuu keskpaigaks omapoolse esialgse nägemuse ja analüüsi, milliste teenuste (kas osaliselt riiklike või kohalike teenuste või mõlemate) pakkumiseks oleks kõige vajalikum ning kasulikum planeeritavad teeninduskeskused luua. Millised institutsioonid võiksid olla Uganda poolsed projektipartnerid (kas ka ministeeriumid, ametid, omavalitsused või saaks teeninduskeskusi välja arendada osaliselt erinevate osapoolte koostöös).

Uganda ja Tallinna esindajad leidsid ning kinnitasid, et võimalik Uganda poolne projektipartner tulevase võimaliku koostöö korral peaks jätkuvalt olema Uganda Avaliku Teenistuse Kolledž läbi Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi.

Fotod ja valminud materjalid visiidist leiate siin: FOTOD / MATERJALID / VIDEO

Lisainformatsiooni saate kah leida järgnevatel veebilehtedel: Daily Monitor, Jinja Tourism , Pealinn

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.