Kolme Tallinna eksperdi visiit Ugandasse arengukoostööprojekti „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ raames

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldas 20.-27.04.2014 arengukoostööprojekti „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “ raames kolme Tallinna eksperdi visiidi Ugandasse. Koolitusreis toimus vastavalt arengukoostööprojekti kinnitatud tegevuskavale ja selle töös osales ka Uganda Civil Service College nõunik Ülle Purga.

TAKK-i juhitud kolmeliikmeline (Katrin Steinmann, Varri Väli ja Kalle Sepp) Tallinna delegatsioon korraldas koostöös Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi esindajatega turismiteenuste arendamist, turismiinfopunktide rajamist ja nende arendamist ning vastava turismisektori töötajate koolitust käsitlevad koolitusseminarid Kampalas, Jinjas ja Entebbes. Lisaks nimetatud koolitusseminaridele kohtuti ja anti arengukoostööprojektist ja selle tuleviku tegevustest ülevaade Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi ministrile (Uganda esimene asepeaminister) ja sama ministeeriumi riigiministrile ning praeguseni toimiva ajaloolise Buganda Kuningriigi peaministrile. Lisaks kohtuti visiidi käigus ka Mukono ja Mbarara linnavalitsuste ja linnavolikogu esindajatega, kes olid huvitatud arengukoostööprojekti tegevuste laiendamisest ka nendesse linnadesse.

Kampala koolitusseminaril osales 16 ministeeriumite esindajat ning turismiettevõtluse ja turismiinfopunkti tööga seotud ettevõtjat ning esmakordselt osales koolitusel ka Uganda Turismifirmade Liidu tegevjuht. Seminari lõppedes külastasid eksperdid Uganda Turismiameti (UTB) poolt opereeritavat Kampala Turismiinfopunkti, kus koos infopunkti juhatajaga analüüsiti ja arutati edasisi koostöövõimalusi ning Tallinna ekspertide ettepanekuid Kampala Turismiinfopunkti töö paremaks muutmiseks.

Jinjas korraldatud koolitusseminaril osales 37 linnavalitsuse, linnavolikogu, erinevate turismiteenust pakkuvate ettevõtete, majutus- ja toitlustusettevõtete ja kohaliku meedia esindajat. Jinja seminaril avanes Tallinna esindajatel võimalus tutvustada arengukoostööprojekti tegevusi ka ajaloolise Buganda Kuningriigi peaministrile.

Jinja linnavalitsuse poolt turismiinfopunktiks eraldatud ruumide remont on lõpujärgus, vajalik mööbel ning tehnilised vahendid (ka infotabloo) on soetatud ja üles monteeritud ning on alustatud tegevust turismiinfopunkti töötajate väljavalimiseks ja koolitamiseks. Koolitusseminaril osalenud ja esinenud Jinja linnapea ja linnasekretär kinnitasid soovi avada Jinja Turismiinfopunkt oktoobris 2014. Koolitusseminari Jinjas kajastas ka kohapealne meedia.

Entebbes korraldatud koolitusseminaril osales 40 linnavalitsuse, linnavolikogu, erinevate turismiteenust pakkuvate ettevõtete, majutus- ja toitlustusettevõtete esindajat ja kohaliku meedia esindajat. Ekspertide ettekanded kutsusid esile elava arutelu ja hulgaliselt küsimusi. Koolitusseminari lõpuks otsustasid kohaletulnud Entebbe juhtivate turismiettevõtete esindajad moodustada Entebbe Turismiettevõtete Assotsiatsiooni, kes lööks kaasa Entebbe turismiinfopunkti töölerakendamises ja turismialaste küsimuste vahendamisel linnavõimudega. Valiti erinevate turismivaldkondade esindajatest 5-liikmeline algatusrühm ja määrati konkreetsete tegevuste tähtajad.

Entebbe linnavalitsus on välja valinud ja eraldanud turismiinfopunktile sobivad ruumid, vajalik on teostada vaid esialgne pisiremont, mille osas on ka kokkulepped olemas. Samuti on kokkulepitud ja kinnitatud isik, kes hakkab infopunkti tööd juhtima ning koordineerima koostööd teiste turismiettevõtetega ning linnavalitsusega ja turismiinfopunkti töötajaid välja valima. Koosolekul nenditi, et olulise tähtsusega on Entebbe Turismiinfokeskuse kodulehekülje avamine ning eesmärgiks seati käivitada kodulehekülg hiljemalt oktoobriks 2014, mil toimuks Entebbe Turismiinfokeskuse pidulik avamine.

Tallinna delegatsiooni juht K. Sepp andis intervjuud kohaliku meedia esindajatele. Tallinna delegatsioon külastas ka Mukono ja Mbarare linnavalitsusi ning tutvustas linna- ja volikogu juhtidele turismiinfokeskuste rolli turismiteenuste tutvustamisel ja arendamisel. Mõlema omavalitsuse esindajad soovisid võimalusel Tallinna esindajate poolt korraldatavate põhjalikumate koolituste läbiviimist oktoobris 2014.

Kohtumisel Maailmapanga esindajaga arutati poolte koostöö võimalikkust tulevikus Jinjas tegutseva turismikooli tegevuste baasil, kaasates Maailmapanga poolt kaasrahastatava turismikooli õpilasi Jinja turismiinfopunkti töös ja koolitustel. Pooled on koostöö arendamisest väga huvitatud ning täpsem koostöö võimalus selgub pärast Maailmapanga järgmise toetusvooru käivitumist ning kohtumisi oktoobris 2014.

Visiidi käigus arutati ka Uganda delegatsiooni osalemist Tallinna linna külalistena XXVI Üldlaulupeol ning XIX Tantsupeol. Nõusoleku osaleda on andnud Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi riigiminister, ministeeriumis arengukoostööprojekti koordinaator ning Mukono linnapea.

Uganda Avalike Teenuste Ministeerium ning Uganda omavalitsused on väga huvitatud arengukoostööprogrammi jätkuprojekti kohesest käivitamisest ning sellest tulenevalt on Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi minister (Uganda esimene asepeaminister) allkirjastanud nende poolse ettepaneku Eesti Välisministeeriumile jätkuprojekti käivitamiseks.

Tallinna delegatsiooni järgmine visiit Ugandasse toimub oktoobris 2014, mille tulemusena peaks vastavalt arengukoostööprogrammile olema avatud vähemalt kaks turismiinfopunkti Tallinna eeskujul (praeguse info baasil Kampalas, Jinjas ja Entebbes). Läbirääkimised koostöö ja turismialaste koolituste korraldamiseks teiste omavalitsustega jätkuvad ning konkretiseeruvad oktoobriks 2014.

Uganda Avalike Teenuste Ministeerium ning Turismiministeerium ja kohalikud omavalitsused Kampalas, Jinjas, Entebbes, Kaseses, Mbarares jm. on väga huvitatud ka jätkuprojekti käivitamisest, mistõttu on Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi minister (Uganda esimene asepeaminister) omalt poolt allkirjastanud ja edastanud projekti jätkumist taotleva toetuskirja Eesti Välisministeeriumile.

Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse juhataja kohtub Eesti Välisministeeriumi Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo lauaülema R. Ginteriga lähiajal, arutamaks jätkuprojekti käivitamise võimalusi.

Lisamaterjalid leiate SIIN

Fotosid saate vaadata ka SIIN

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.